دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه دهم رشته " الکترونیک "در شاخه کار دانش با عنوان" تعمیرکار تبلت و لپ تاپ ".  این دوره به مدت 32 ساعت در محل مر کز تر بیت مربی کرج و از تاریخ 22/5/96 تا 25/5/96 با حضور هنرآموزان این رشته از سراسر کشور برگزار شد.

دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " الکترونیک " با عنوان " پروژه ساخت"

 

دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " الکترونیک " با عنوان " پروژه ساخت"

 

دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " صنایع غذایی " با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و بسته بندی فراورده های غلات » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن" برگزار شد.

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته " امور زراعی   " با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «کاشت گیاهان زراعی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و اماده ساری گیاهان دارویی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "  با حضور 32 نفر از هنر آموزان از استان های مختلف کشور از تاریخ 96/5/22الی 96/5/25 در شهر سنندج  برگزارشد.

خانم مهندس رقیه متحیر پسند کارشناس برنامه ریزی درسی و تالیف رشته حمل ونقل روز سه شنبه  ۹۶/۵/17 در برنامه  فرصت برابر شبکه آموزش به معرفی رشته حمل ونقل  پرداختند.