رئیس گروه علوم پایه و فناوری دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش و مسئول کارگروه تدوین طرح غنا بخشی به برنامه ویژه مدرسه معتقد است طرح غنی سازی بوم برای هنرستان ها به‌منزله نمایشنامه‌ای است که به هنرستان‌ها اختیار بداهه‌پردازی بیشتر می‌دهد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش فرایند تهیه‌ی رمزینه‌های سریع پاسخ را تشریح کرد و گفت: تنوع محتوای قابل دسترس باعث افزایش کیفیت یاددهی-یادگیری می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش در حال طراحی سند الگوی مفهومی تربیت در شاخه‌ی کاردانش است.

آموزش های جدید فنی و حرفه ای راهی برای آموزش های مادام العمر، اشتغال پایدار و توسعه پایدار خواهد بود.

مجتبی انصاری پور مسئول اجرای برنامه درسی منطقه‌ای دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرایند اجرایی این پروژه را تشریح کرد.

 افشار بهمنی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در جلسه روز یکشنبه 1400/4/6 که در مدرسه دارالفنون برگزار شد،  به ارائه‌ی گزارش عملکرد این دفتر پرداخت.