تربیت بدنی

دهم

ارتباط موثر تربیت بدنی
درس مشترک گروه
دهم
راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های چابکی - ذهنی
راهنمای هنرآموز
دهم
پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی(ویژه پسران)
کتاب درسی
دهم

یازدهم

همراه هنرجو- تربیت بدنی
همراه هنرجو
یازدهم
توسعه مهارت های رزمی، هدفی
کتاب درسی
یازدهم
توسعه مهارت های حرکتی با توپ
کتاب درسی
یازدهم
راهنمای هنرآموز- توسعه مهارت های رزمی، هدفی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو دوازدهم تربیت بدنی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی تربیت بدنی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - تربیت بدنی