گزارش عملکرد

تبیین برنامه ها و گزارش عملکرد چهار ماهه اول دفتر فنی و حرفه ای درن شست شورای مدیران سازمان

آقای مهندس افشار بهمنی درنشست شورای مدیران سازمان که در تاریخ 1399/05/11 و با حضور مدیران سازمان برگزار گردید به  تبیین برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه اول سال 1399 دفترطراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش  پرداختند.

گزارش عملکرد شش ماه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش(پاییز و زمستان 98)

دانلود فایل ضمیمه

عملکرد سه ماهه( فصل پاییز98)دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

عملکرد سه ماهه( فصل پاییز98)دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

Subscribe to RSS - گزارش عملکرد