برنامه های راهبردی

گفتگو با مسئول کارگروه تخصصی تدوین چارچوب برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای بارویکرد ترکیبی و اشاعه آن

سرکار خانم معصومه سلطان رضوانفرمعاون دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش و مسئول کارگروه تخصصی تدوین چارچوب برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای با رویکرد ترکیبی و اشاعه آن در دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش هستند که گفتگویی کوتاه با ایشان در خصوص این برنامه راهبردی به شرح زیر ترتیب داده شده است:

گفتگو با سرکار خانم رقیه متحیر پسند متولی برنامه راهبردی تدوین استاندارد بسته تربیت و یادگیری شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

برنامه راهبردی تدوین استاندارد بسته تربیت و یادگیری شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش با مشارکت افراد درون سازمانی و برون سازمان تدوین گردیده است ودر مرحله  اعتبارسنجی اولیه می‌باشد .

گفتگو با مسئول برنامه راهبردی تولید محتوا و تکمیل اجزای غیر مکتوب بسته های تربیت و یادگیری

متولی برنامه  " راهبردی تولید محتوا و تکمیل اجزای غیر مکتوب بسته های تربیت و یادگیری" در خصوص اهداف این برنامه راهبردی گفت: سال گذشته در این دفتر تولید و تدوین فیلم آموزش هنرجو 126 عنوان درسی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش جهت بهره برداری از طریق رمزینه های سریع پاسخ محقق گردید.

Subscribe to RSS - برنامه های راهبردی