دوره های آموزشی 98

همکاری دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای با دانشگاه شهید رجایی در خصوص برگزاری دوره های تخصصی

دوره های ضمن خدمت تخصصی بدو استخدام از تاریخ 98/4/15 توسط دانشگاه شهید رجایی و با همکاری دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش به مدت 190 ساعت و برای  3135 نفر از هنرآموزان 29 رشته برگزار می شود.

 

برگزاری جلسه هماهنگی مشارکت با دانشگاه تربیت شهیدرجایی در خصوص برگزاری دوره های صلاحیت حرفه ای

جلسه هماهنگی مشارکت با دانشگاه تربیت شهید رجایی به منظور برگزاری دوره های صلاحیت حرفه ای روز دوشنبه از ساعت 10 الی 12 در دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار شد.

Subscribe to RSS - دوره های آموزشی 98