متالورژی

دهم

کتاب همراه هنرجو متالورژی10
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری
راهنمای هنرآموز
دهم
مدل سازی و ماهیچه ها
کتاب درسی
دهم

یازدهم

تکمیل کاری قطعات فلزی
کتاب درسی
یازدهم
عملیات ذوب و ریخته گری
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو متالورژی11
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی متالورژی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو متالورژی12
همراه هنرجو
دوازدهم
قالب گیری و آلیاژسازی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - متالورژی