طراحی و دوخت

دهم

طراحی، مدلسازی ودوخت دامن (ویژه دختران)
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو (ویژه دختران)
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه- طراحی و دوخت
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری- طراحی و دوخت
درس مشترک گروه
دهم

یازدهم

طراحی و دوخت لباس بچه گانه -جلد اول
کتاب درسی
یازدهم
طراحی و دوخت لباس بچه گانه -جلد دوم
کتاب درسی
یازدهم
Subscribe to RSS - طراحی و دوخت