چاپ

دهم

لیتوگرافی و کلیشه سازی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو چاپ
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز لیتوگرافی و کلیشه سازی چاپ
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه چاپ
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای چاپ
درس مشترک گروه
دهم
تولید به روش چاپ توری و بالشتکی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری و بالشتکی چاپ
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

اجرای کارهای پس از چاپ
کتاب درسی
یازدهم
تولید به روش چاپ افست
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو چاپ یازدهم
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی چاپ
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
طراحی و آماده سازی فایل های چاپی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو- چاپ
همراه هنرجو
دوازدهم
تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - چاپ