ناوبری

دهم

ایمنی در دریا ناوبری
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه ناوبری
دانش فنی پایه
دهم
ارتباط مؤثر ناوبری
درس مشترک گروه
دهم
ملوانی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز ملوانی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

دریانوردی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو ناوبری11
همراه هنرجو
یازدهم
ماهیگیری
راهنمای هنرآموز
یازدهم
دریانوردی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

عملیات روی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
هدایت کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ناوبری
دوازدهم
همراه هنرجو ناوبری12
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - ناوبری