ناوبری

 

 

 

 راهنمای دروس ناوبری

 استاندارد تجهیزات ناوبری

 جدول دروس ناوبری  

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

ایمنی در دریا

ملوانی     

شایستگی های فنی پایه یازدهم   

دریانوردی

ماهیگیری

پایه دوازدهم

                   

یازدهم

دریانوردی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ماهیگیری
راهنمای هنرآموز
یازدهم
همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
یازدهم
ماهیگیری
کتاب درسی
یازدهم
دریانوردی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز ملوانی ناوبری10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ملوانی ناوبری کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
ارتباط مؤثر ناوبری
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه ناوبری
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا ناوبری کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ناوبری