ناوبری

پایه دهم

       راهنمای دروس ناوبری

          استاندارد تجهیزات ناوبری      

        جدول دروس ناوبری  

پایه یازدهم

                                                          

پایه دوازدهم

                                                        

دهم

راهنمای هنرآموز ملوانی ناوبری10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ملوانی ناوبری کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
ارتباط مؤثر ناوبری
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه ناوبری
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا ناوبری کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ناوبری