ناوبری

دوازدهم

همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ناوبری
دوازدهم
هدایت کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
عملیات روی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

دریانوردی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ماهیگیری
راهنمای هنرآموز
یازدهم
همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
یازدهم
ماهیگیری
کتاب درسی
یازدهم
دریانوردی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز ملوانی ناوبری10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ملوانی ناوبری کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
ارتباط مؤثر ناوبری
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه ناوبری
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو ناوبری
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا ناوبری کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ناوبری