امور زراعی

دهم

آب و خاک و گیاه امور زراعی
درس مشترک گروه
دهم
عملیات خاک ورزی امور زراعی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز عملیات خاک ورزی امور زراعی
راهنمای هنرآموز
دهم
پرورش و تولید حبوبات امور زراعی کارگاه
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو امور زراعی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز پرورش و تولید حبوبات امور زراعی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه امور زراعی
دانش فنی پایه
دهم

یازدهم

مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی
کتاب درسی
یازدهم
کاشت گیاهان زراعی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو امور زراعی11
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی امور زراعی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو امور زراعی12
همراه هنرجو
دوازدهم
پرورش و تولید گیاهان علوفه ای
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - امور زراعی