دوره «اشاعه برنامه‌های درسی آموزش ترکیبی» ویژه حوزه فنی‌وحرفه‌ای