دروس شایستگی های غیر فنی

 الزامات محیط کار

 هنرجو 

    فایل کتاب درسی          راهنمای برنامه درسی الزامات محیط کار                                                                                                                                                                                 

هنرآموز

فايل کتاب راهنمای هنرآموز

 مدیریت تولید

 هنرجو 

         فايل كتاب درسی     کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                                                                                                                                      

هنرآموز

 

  کاربرد فناوری نوین

   هنرجو

    فايل كتاب درسی     کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                                                                                                                                           

هنرآموز

 

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی

  هنرجو 

فايل كتاب درسی                 کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                 
هنرآموز

   برنامه درسی     منابع آموزشی هنراموزان  ( منبع 1 - منبع2منبع 3منبع4 منبع 5 - منبع6  )             فیلم های آموزشی هنرآموزان                                 

 اخلاق حرفه ای 

هنرجو

                                                                                                                                                                                                                                    

  هنرآموز 

    برنامه درسی اخلاق حرفه ای

 

دوازدهم

اخلاق حرفه ای
کتاب درسی
دوازدهم
راهنمای هنر آموز الزامات محیط کار
درس مشترک گروه

یازدهم

کارگاه نوآوری و کارآفرینی
درس مشترک گروه
یازدهم
کاربرد فناوری های نوین
درس مشترک گروه
یازدهم
مدیریت تولید
درس مشترک گروه
یازدهم
Subscribe to RSS - دروس شایستگی های غیر فنی