دروس شایستگی های غیر فنی

 الزامات محیط کار

 هنرجو 

فایل کتاب درسی                                                                                                                                                                                    

هنرآموز

فايل کتاب راهنمای هنرآموز      راهنمای برنامه درسی الزامات محیط کار  

 مدیریت تولید

 هنرجو 

         فايل كتاب درسی     کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                                                                                                                                      

هنرآموز

 

  کاربرد فناوری نوین

   هنرجو

    فايل كتاب درسی     کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                                                                                                                                           

هنرآموز

 راهنمای هنرآموز کاربرد فناوری های نوین

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی

  هنرجو 

فايل كتاب درسی               کتاب همراه هنرجو(بخش مشترک)                                                                 
هنرآموز

   برنامه درسی    راهنمای هنرآموز   منابع آموزشی هنراموزان( منبع 1 - منبع2منبع 3منبع4 منبع 5 - منبع6  فیلم های آموزشی هنرآموزان                                 

 اخلاق حرفه ای 

هنرجو

     کتاب درسی اخلاق حرفه ای                                                                                                                                                                                                                               

  هنرآموز 

    برنامه درسی اخلاق حرفه ای                 منبع آموزشی اخلاق حرفه ای(یکی از اجزای بسته آموزشی)

 

Subscribe to RSS - دروس شایستگی های غیر فنی