دروس شایستگی های غیر فنی

 الزامات محیط کار

 هنرجو 

    فایل کتاب                                                                                                                                                                                                                         

هنرآموز

فايل راهنمای هنرآموز

 مدیریت تولید

 هنرجو 

         فايل كتاب                                                                                                                                                                                                                                  

هنرآموز

 

  کاربرد فناوری نوین

   هنرجو

    فايل كتاب                                                                                                                                                                                                                                   

هنرآموز

 

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی

                             حل خلاقانه مسائل      نوآوری و تجاری سازی       طراحی کسب وکار         بازاریابی و فروش        ایجاد کسب وکار نوآورانه 

  هنرجو 

فايل كتاب                                                                     
هنرآموز

   برنامه درسی                                   

 اخلاق حرفه ای 

هنرجو

                                                                                                                                                                                                                                    

  هنرآموز 

    

 

راهنمای هنر آموز الزامات محیط کار
درس مشترک گروه
کارگاه نوآوری و کارآفرینی
درس مشترک گروه
یازدهم
کاربرد فناوری های نوین
درس مشترک گروه
یازدهم
مدیریت تولید
درس مشترک گروه
یازدهم
Subscribe to RSS - دروس شایستگی های غیر فنی