صنایع دستی

دهم

نقشه کشی دستی و رایانه ای صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع دستی (فرش)
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه صنایع دستی (فرش)
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری صنایع دستی (فرش)
درس مشترک گروه
دهم
چله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموزچله کشی و بافت انواع گلیم صنایع دستی (فرش)
راهنمای هنرآموز
دهم
ضمیمه - همراه هنرجو صنایع دستی فرش
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز- نقشه کشی دستی و رایانه ای فرش
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

همراه هنرجو -صنایع دستی
همراه هنرجو
یازدهم
نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو
کتاب درسی
یازدهم
پرداخت و سرویس کاری فرش
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

همراه هنرجو- صنایع دستی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع دستی فرش
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نصب دار، چله ریزی و بافت قالی
کتاب درسی
دوازدهم
ارزیابی و بازاریابی فرش
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع دستی