مکاترونیک

دهم

نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
دهم
کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه مکاترونیک
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکاترونیک
درس مشترک گروه
دهم
نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

ساخت تجهیزات مکاترونیکی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک11
همراه هنرجو
یازدهم
نگهداری وتعمیر سیستم های هیدرولیک وپنوماتیک
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

نصب و راه ندازی سیستم های کنترلی مکاترونیک
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک12
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکاترونیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکاترونیک