مکاترونیک

دهم

کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه مکاترونیک
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکاترونیک
درس مشترک گروه
دهم
نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی
راهنمای هنرآموز
دهم
نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو مکاترونیک
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

ساخت تجهیزات مکاترونیکی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک11
همراه هنرجو
یازدهم
نگهداری وتعمیر سیستم های هیدرولیک وپنوماتیک
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

نصب و راه ندازی سیستم های کنترلی مکاترونیک
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو مکاترونیک12
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکاترونیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکاترونیک