تولید برنامه های تلویزیونی

دهم

طراحی و زبان بصری تولید برنامه‌های تلویزیونی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه تولید برنامه های تلویزیونی
دانش فنی پایه
دهم
ساخت و بازی دهندگی عروسک های نمایشی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم
کتاب درسی
یازدهم
گویندگی، اجرا و بازیگری
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

همراه هنرجو تولید برنامه های تلویزیونی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی کسب اطلاعات فنی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نگارش متن برنامه های تلویزیونی
کتاب درسی
دوازدهم
تدوین و صدا گذاری برنامه های تلویزیونی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی(تولید برنامه های تلویزیونی)
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - تولید برنامه های تلویزیونی