صنایع چوب و مبلمان

دهم

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع چوب ومبلمان دهم
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه صنایع چوب ومبلمان
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع چوب ومبلمان
درس مشترک گروه
دهم
طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبل کودک و نوجوان صنایع چوب ومبلمان
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو -صنایع چوب ومبلمان
همراه هنرجو
یازدهم
طراحی و ساخت مبلمان اداری
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی صنایع چوب و مبلمان
کتاب درسی
دوازدهم
طراحی و ساخت مبلمان مسکونی
کتاب درسی
دوازدهم
رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو -صنایع چوب و مبلمان
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع چوب و مبلمان