اسناد نظام جدید

راهنمای برنامه درسی مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستان ها

 

 راهنمای برنامه درسی الزامات محیط کار مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

 راهنمای برنامه درسی کارگاه نوآوری وکارآفرینی مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

 راهنمای برنامه درسی اخلاق حرفه ای مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها                             

 راهنمای برنامه درسی فناوری  وتولید مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

راهنمای برنامه درسی (رشته های طراحی شده نظام جدید(6-3-3)

 
گروه تحصیلی-حرفه ای

کشاورزی وغذا

خدمات وبازرگانی ساخت وتولید فراوری وتولید فرهنگ وهنر
رشته تحصیلی-حرفه ای

فناوری ماشین های کشاورزی

فناوری غذایی

 امور دامی

امور باغی  

 امورزراعی

حسابداری ومالیات 

 تربیت بدنی 

 تربیت کودک

حمل ونقل(زمینی)

الکترونیک     الکتروتکنیک

 شبکه ونرم افزار رایانه. 

مکاترونیک. فناوری خودرو

  فناوری چوب وکاغذ.   

 ساختمان.       فناوری فلزی.

 فناوری ماشین های افزار.

 فناوری تاسیسات سرمایشی وگرمایشی.

فناوری فرایندهای شیمیایی.

 فناوری معدن واستخراج.

 متالورژی.   

سرامیک.

فتو- گرافیک

 صنایع دستی(فرش).

 طراحی الگو ولباس

 طراحی دکوراسیون داخلی(تزئینات داخلی)

سند طراحی مفهومی آموزش وتربیت فنی وحرفه ای

 

اسناد دنیای کار