اسناد نظام جدید

راهنمای برنامه درسی مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستان ها

 

 راهنمای برنامه درسی الزامات محیط کار مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

 راهنمای برنامه درسی کارگاه نوآوری وکارآفرینی مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

 راهنمای برنامه درسی اخلاق حرفه ای مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها                             

 راهنمای برنامه درسی فناوری  وتولید مربوط به شایستگی های غیر فنی در برنامه نظام جدید هنرستانها

راهنمای برنامه درسی (رشته های طراحی شده نظام جدید(6-3-3)

 
گروه تحصیلی-حرفه ای

کشاورزی وغذا

خدمات وبازرگانی ساخت وتولید فراوری وتولید فرهنگ وهنر
رشته تحصیلی-حرفه ای

 ماشین های کشاورزی

صنایع غذایی

 امور دامی

امور باغی  

 امورزراعی

حسابداری ومالیات 

 تربیت بدنی 

 تربیت کودک

حمل ونقل

الکترونیک     الکتروتکنیک      

 شبکه ونرم افزار رایانه. 

مکاترونیک. مکانیک خودرو

 صنایع چوب و مبلمان  

 ساختمان      صنایع فلزی.

 ماشین ابزار

 تاسیسات مکانیکی

صنایع شیمیایی

معدن

 متالورژی

سرامیک.

فتو- گرافیک

 صنایع دستی(فرش)

 طراحی و دوخت

 معماری داخلی

سند طراحی مفهومی آموزش وتربیت فنی وحرفه ای

 
اسناد دنیای کار
 

استاندارد شایستگی حرفه ها

صنعت

خدمات

کشاورزی

هنر

استاندارد ارزشیابی حرفه ها

(صنعت 1 2 - 3 - 4 ) 

خدمات

کشاورزی

 هنر