دوره آموزشی1401

برگزاری نشست (مجازی) اشاعه برنامه درسی رشته حسابداری در استان کردستان

گروه حسابداری شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش استان کردستان روز پنج شنبه  25/1/1401 جلسه مجازی "اشاعه برنامه درسی رشته حسابداری" را برگزار نمود.

Subscribe to RSS - دوره آموزشی1401