گفت و گو

ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و برنامه‌ی درسی منطقه‌ای

مجتبی انصاری‌پورمسئول اجرای برنامه درسی منطقه‌ای دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرایند اجرایی این پروژه را تشریح کرد.