صنایع نساجی

پایه دهم

                                                    

           جدول دروس صنایع نساجی         

پایه یازدهم

                                                       

                                                               

پایه دوازدهم

                                                                     

 

دهم

راهنمای هنرآموز ریسندگی صنایع نساجی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ریسندگی صنایع نساجی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع نساجی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع نساجی
دانش فنی پایه
دهم
تعیین ویژگی های الیاف نساجی صنایع نساجی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع نساجی