صنایع نساجی

دوازدهم

همراه هنرجو صنایع نساجی
همراه هنرجو
دوازدهم
بافندگی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع نساجی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
چاپ و تکمیل کالای نساجی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو نساجی
همراه هنرجو
یازدهم
رنگرزی
کتاب درسی
یازدهم
عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه
کتاب درسی
یازدهم

دهم

راهنمای هنرآموز ریسندگی صنایع نساجی10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
ریسندگی صنایع نساجی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع نساجی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه صنایع نساجی
دانش فنی پایه
دهم
تعیین ویژگی های الیاف نساجی صنایع نساجی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - صنایع نساجی