صنایع نساجی

دهم

تعیین ویژگی های الیاف نساجی صنایع نساجی
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه صنایع نساجی
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع نساجی
درس مشترک گروه
دهم
ریسندگی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز ریسندگی صنایع نساجی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه
کتاب درسی
یازدهم
رنگرزی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو -نساجی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

بافندگی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو- صنایع نساجی
همراه هنرجو
دوازدهم
چاپ و تکمیل کالای نساجی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع نساجی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع نساجی