تاسیسات مکانیکی

دهم

نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو تاسیسات مکانیکی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه تاسیسات مکانیکی
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای تاسیسات مکانیکی
درس مشترک گروه
دهم
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز- نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

همراه هنرجو تاسیسات مکانیکی 11
همراه هنرجو
یازدهم
نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی
کتاب درسی
یازدهم
نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تاسیسات گرمایی
کتاب درسی
یازدهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تاسیسات مرکزی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

همراه هنرجو- تاسیسات مکانیکی
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی تاسیسات مکانیکی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی
کتاب درسی
دوازدهم
نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
کتاب درسی
دوازدهم
راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
دانش فنی تخصصی - تاسیسات مکانیکی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
Subscribe to RSS - تاسیسات مکانیکی