صنایع شیمیایی

دهم

عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز عملیات آزمایشگاهی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه صنایع شیمیایی
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع شیمیایی
درس مشترک گروه
دهم
عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

کنترل فرآیندهای شیمیایی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
یازدهم
سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی- صنایع شیمیایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو- صنایع شیمیایی
همراه هنرجو
دوازدهم
عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دوازدهم
کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع شیمیایی