مکانیک موتورهای دریایی

 

 

 برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی 1401-1400 

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

جداول استاندارد ارزشیابی مکانیک موتورهای دریایی             

دهم

همراه هنرجومکانیک موتورهای دریایی
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه -مکانیک موتورهای دریایی
دانش فنی پایه
دهم
ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای -مکانیک موتورهای دریایی
درس مشترک گروه
دهم

یازدهم

ملوانی
کتاب درسی
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
راهنمای هنرآموز
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهای دریایی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی