مکانیک موتورهای دریایی

 

 

 برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی 1401-1400 

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

جداول استاندارد ارزشیابی مکانیک موتورهای دریایی             

دهم

ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای -مکانیک موتورهای دریایی
درس مشترک گروه
دهم
همراه هنرجومکانیک موتورهای دریایی
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه -مکانیک موتورهای دریایی
دانش فنی پایه
دهم

یازدهم

ملوانی
کتاب درسی
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
راهنمای هنرآموز
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهای دریایی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی