مکانیک موتورهای دریایی

 

 

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

جداول استاندارد ارزشیابی مکانیک موتورهای دریایی             

یازدهم

جوشکاری برق و گاز
کتاب درسی
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ملوانی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

دانش فنی پایه -مکانیک موتورهای دریایی
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجومکانیک موتورهای دریایی
همراه هنرجو
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای -مکانیک موتورهای دریایی
درس مشترک گروه
دهم
ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهای دریایی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی