مکانیک موتورهای دریایی

 

 

 

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

شایستگی های فنی پایه دهم

دانش فنی

تولید به روش تغییر فرم دستی وماشینی

ایمنی در دریا         

      شایستگی های فنی  پایه یازدهم    

جوشکاری برق وگاز 

ملوانی

پایه دوازدهم     

دوازدهم

دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهای دریایی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

جوشکاری برق و گاز
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ملوانی
کتاب درسی
یازدهم
کاربرد فناوری های نوین
درس مشترک گروه
یازدهم
طراحی سیم کشی و ماشینهای الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

نقشه کشی فنی رایانه ای
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک ومخابرات دریایی
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دهم
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
کتاب درسی
دهم
ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی