مکانیک موتورهای دریایی

 

 

برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

استاندارد تجهیزات مکانیک موتور های دریایی

جدول دروس مکانیک موتورهای دریایی

جداول استاندارد ارزشیابی مکانیک موتورهای دریایی             

یازدهم

جوشکاری برق و گاز
کتاب درسی
یازدهم
جوشکاری برق و گاز
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ملوانی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

دانش فنی پایه مکانیک موتورهای دریایی
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجومکانیک موتورهای دریایی
همراه هنرجو
دهم
تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای
درس مشترک گروه
دهم
ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهای دریایی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکانیک موتورهای دریایی