صنایع فلزی

دهم

ساخت مصنوعات فلزی سبک
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع فلزی دهم
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سبک
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فتی پایه صنایع فلزی
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع فلزی
درس مشترک گروه
دهم
ساخت مصنوعات فلزی سنگین
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

جوش کاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین
کتاب درسی
یازدهم
جوشکاری لوله و بازرسی کیفی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو- صنایع فلزی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

جوش کاری و پوشش دهی با گاز محافظ
کتاب درسی
دوازدهم
اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع فلزی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو- صنایع فلزی
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع فلزی