پویانمایی

دهم

طراحی و زبان بصری پویا نمایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه انیمیشن
دانش فنی پایه
دهم
متحرک سازی دوبعدی
کتاب درسی
دهم
همراه هنرجو پویانمایی
همراه هنرجو
دهم
طراحی شخصیت در پویا نمایی
کتاب درسی
دهم

یازدهم

طراحی فضا و صحنه در پویانمایی
کتاب درسی
یازدهم
تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو پویانمایی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

متحرک سازی رایانه ای
کتاب درسی
دوازدهم
ارزیابی تولید در پویا نمایی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی پویانمایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
راهنمای هنرآموز- ارزیابی تولید در پویانمایی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
راهنمای هنرآموز -متحرک سازی رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
Subscribe to RSS - پویانمایی