برگزاری دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» برای مدیران هنرستان ها

دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» با حضور مدیرکل، معاونین و کارشناسان تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  و مدیران هنرستان ها،  4 و6 بهمن ماه در مرکز آموزش پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

در برگزاری این دو دوره آقای حسن آقابابایی مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه‌ای و کاردانش ویژگی های آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارت آموزی(TVET)، خاستگاه آموزش مبتنی بر شایستگی، تعریف مفهوم شایستگی، فرایند برنامه‌ریزی درسی فنی و مهارتی، تحلیل حرف و مشاغل، ساختار توسعه صلاحیت حرفه ای-تولید، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و انواع روشهای سنجش عملکرد و استلزامات اجرای رویکرد شایستگی در ایران، جدول دروس رشته تحصیلی –حرفه ای، پوشه عملکرد، چالش های پیش رو را تشریح و بر مساعدت مدیران هنرستان ها در اجرای برنامه های درسی تأکید نمودند. همچنین ایشان به اهمیت تغییر نگرش کارفرمایان در پذیرش کارآموزی هنرجویان، تاسیس مرکز سنجش برای سنجش آموزش ها در بحث شایستگی مورد نظر کارفرمایان در دنیای کار، سطح بندی مشاغل، معرفی بسته های تربیت و یادگیری بجای کتاب درسی، اهمیت کتاب هنرجو، تقاضا محور بودن آموزش های فنی و حرفه ای،  انطباق محتوای کتاب درسی با نیازهای دنیای کار و موفق بودن تجربه پودمانی در سایر کشورها اشاره نمودند.

آقای مجتبی انصاری پور معاون دفتر در بخش صنعت، در کارگاه ارزشیابی برنامه‌های درسی به تشریح فرایند برنامه‌ریزی درسی در دفتر، فرایند تولید واجرای برنامه‌های درسی و تربیتی، شاخص‌ها و پرسش‌ها جهت تعیین وضعیت و مقایسه نظام سنجش و ارزشیابی، اصول سنجش و ارزشیابی حرفه‌ای، برنامه درسی فنی وحرفه‌ای در حوزه یادگیری کار وفناوری، نقش گروه‌های آموزشی و دبیرخانه‌های راهبری به عنوان ارکان اصلی آموزش و پرورش در اجرای برنامه درسی ملی پرداخت.

خانم معصومه رضوانفر معاون دفتر تالیف در بخش خدمات، کشاورزی و هنر با اشاره به اهمیت راهبرد ترکیبی در برنامه های درسی فنی و حرفه ای و  کسب تجارب در دوران آموزشی بیماری کرونا بر ضرورت ورود  فناوری به کلاس درس و آموزش تاکید نمودند . و آموزش با رویکرد ترکیبی یا برنامه درسی ترکیبی  را بحث ملی دانستند.

آقای محسن کیالاشکی رئیس گروه علوم پایه و فناوری دفتر فنی‌وحرفه‌ای وجود راهبرد برای محقق ساختن برنامه درسی فعلی، زنده بودن برنامه درسی، وجود محرک هایی چون تغییرات فناوری، کرونا و نوسانات اقتصادی، تاب آوری، کوچ ازحاکمیت به حکمرانی در نظام آموزشی، آسیب پذیری آموزش های فنی وحرفه‌ای و وجود نگاه کل نگر در تهیه برنامه های درسی، بررسی راهکار 5-5  برنامه درسی، طرح بوم و برنامه ویژه مدارس و انتقادات وارد بر دروس شایستگی  های غیر فنی، اهمیت توجه به عنصر خانواده و شرکای اجتماعی  را تشریح نمودند.

در این دوره مدیران هنرستان ها نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون مباحث نبود مشاوران تحصیلی، کمبود هنرآموزان اموزش دیده برای آموزش کار و فناوری و سایر هنرآموزان، عدم برگزاری دوره های ضمن خدمت، کمبود انگیزه هنرآموزان در تدریس و اجرا، اهمیت توجه به خواسته های خانواده ها، اهمیت اموزش های فنی و حرفه ای در رشد صنعتی کشور، شیوه ارزشیابی پودمان ها و برنامه های درسی، و جود انعطاف و دادن اختیاربه مدیران، بازبینی ساعات حضور هنرجویان در هنرستان ها، اهمیت شایستگی های غیر فنی، کمبود تجهیزات و امکانات متناسب با محتوای تولید شده در کتاب های درسی، جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن، اهمیت و توجه ویژه به رشته های حمل و نقل و مکانیک خودرو، روشن شدن سرانجام خروجی آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای، آسیب زدن توسعه کمی به نتیجه آموزش ها  بیان کردند.

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.