امور دامی

دهم

تولید و پرورش مرغ امور دامی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو امور دامی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش مرغ
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه امور دامی
دانش فنی پایه
دهم
آب و خاک و گیاه امور دامی
درس مشترک گروه
دهم
تولید و پرورش دام های سبک
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های سبک
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

پرورش زنبورعسل و تولید محصولات آن
کتاب درسی
یازدهم
تولید و پرورش ماکیان
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو- اموردامی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی اموردامی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تولید و پرورش دامهای بزرگ
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو- اموردامی
همراه هنرجو
دوازدهم
تولید و پرورش آبزیان(خوراکی- زینتی)
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - امور دامی