امور باغی

دهم

تولید و پرورش سبزی و صیفی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو امور باغی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش سبزی و صیفی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه امور باغی
دانش فنی پایه
دهم
آب و خاک و گیاه امور باغی
درس مشترک گروه
دهم
تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای
راهنمای هنرآموز
دهم
ضمیمه همراه هنرجو- امور باغی
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

تولید و پرورش درختان میوه و زینتی
کتاب درسی
یازدهم
تولید و آماد ه سازی گیاهان دارویی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو -امورباغی
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی امورباغی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز
کتاب درسی
دوازدهم
تولید و پرورش گیاهان زینتی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - امور باغی