الکتروتکنیک

دهم

طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی
راهنمای هنرآموز
دهم
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف
کتاب درسی
دهم
ضمیمه همراه هنرجو رشته الکتروتکنیک دهم
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز- طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف
راهنمای هنرآموز
دهم
همراه هنرجو الکتروتکنیک
همراه هنرجو
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه الکتروتکنیک
دانش فنی پایه
دهم

یازدهم

طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
کتاب درسی
یازدهم
کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم
راهنمای هنرآموز -کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - الکتروتکنیک