برنامه درسی ویژه شرایط شیوع کرونا

 

راهنمای برنامه درسی 1401-1400 بخش صنعت

 

 راهنمای برنامه درسی الکترونیک

راهنمای برنامه درسی رشته الکتروتکنیک

راهنمای برنامه درسی شبکه  و نرم افزار رایانه

 برنامه درسی مکانیک موتورهای دریایی

 راهنمای برنامه درسی ساختمان

 راهنمای برنامه درسی تاسیسات مکانیکی

 راهنمای برنامه درسی صنایع چوب و مبلمان

راهنمای برنامه درسی مکاترونیک

راهنمای برنامه درسی ماشین ابزار

راهنمای برنامه درسی مکانیک خودرو 

راهنمای برنامه درسی سرامیک

راهنمای برنامه درسی متالورژی

راهنمای برنامه درسی معدن

راهنمایی برنامه درسی صنایع شیمیایی

راهنمای برنامه درسی صنایع نساجی

راهنمای برنامه درسی 1401-1400 بخش خدمات

 

 برنامه درسی رشته حسابداری  

راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی

 راهنمای برنامه درسی تربیت کودک 

 راهنمای برنامه درسی ناوبری

راهنمای برنامه درسی حمل و نقل

 

راهنمای برنامه درسی 1401-1400 بخش کشاورزی

 

راهنمای برنامه درسی امورزراعی

 راهنمای برنامه درسی امورباغی

راهنمای برنامه درسی اموردامی

راهنمای برنامه درسی صنایع غذایی

 راهنمای برنامه درسی ماشین های کشاورزی

راهنمای برنامه درسی 1401-1400 بخش هنر

 

راهنمای برنامه درسی پویانمایی

برنامه درسی تولید برنامه های تلویزیونی

راهنمای برنامه درسی فتو گرافیک

 راهنمای برنامه درسی صنایع دستی 

راهنمای برنامه درسی معماری داخلی 

راهنمای برنامه درسی طراحی و دوخت

 

پرسش های اساسی و جهت دهنده رئیس محترم سازمان

 آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش  شبکه آموزش و  شبکه چهار سیما

   جدول دروس رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

مقالات مرتبط کووید19

 دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس جدید در مدارس 

 کلاس معکوس بستری برای خودیادگیری

 هنر معلم در کلاس معکوس

 چند درس درباره کلاس معکوس

 تجارب جهانی در آموزش های فنی و حرفه ای همزمان با شیوع کووید 19

 تحقیق مشترک ILO - یونسکو -توسعه آموزش فنی و حرفه ای(TVTO) ومهارت در زمان کووید 19

 mobile learning

 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا -آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش -چالشها و راهکارها