برنامه درسی تکمیلی ویژه شرایط زرد و قرمز شیوع کرونا

پرسش های اساسی و جهت دهنده رئیس محترم سازمان

 آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش  شبکه آموزش و  شبکه چهار سیما

 فیلمهای آموزشی شبکه رشد

   جدول دروس رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

 

 راهنمای هنرآموز دروس شایستگی های پایه، شایستگی های غیر فنی وشایستگی های فنی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

 روش اجرا، ارائه محتوا و ارزشیابی کتابهای شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک زمینه - کلیه درسها

 روش اجرا، ارائه محتوا و ارزشیابی کتاب های کاردانش کلیه درسها

 

مقالات

 دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس جدید در مدارس 

 کلاس معکوس بستری برای خودیادگیری

 هنر معلم در کلاس معکوس

 چند درس درباره کلاس معکوس

 تجارب جهانی در آموزش های فنی و حرفه ای همزمان با شیوع کووید 19

 تحقیق مشترک ILO - یونسکو -توسعه آموزش فنی و حرفه ای(TVTO) ومهارت در زمان کووید 19

 mobile learning

 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا -آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش -چالشها و راهکارها