سرامیک

دهم

تولید سرامیک به روش دستی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو سرامیک
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید سرمیک به روش دستی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه سرامیک
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای سرامیک
دانش فنی پایه
دهم
تولید سرامیک به روش پلاستیک
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز تولید سرامیک به روش پلاستیک
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

همراه هنرجو- سرامیک
همراه هنرجو
یازدهم
تولید سرامیک به روش پرس پودر
کتاب درسی
یازدهم
تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

تولید شیشه
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی سرامیک
دوازدهم
خشک کردن و پختن سرامیک ها
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو -سرامیک
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - سرامیک