دوره های آموزشی 1400

برگزاری دوره‌های آموزشی جهت اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته‌های فنی وحرفه ای

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به منظور اشاعه برنامه درسی ترکیبی سال تحصیلی 1400-1401، سی و چهار نشست تخصصی و آموزشی برای رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای برگزار کرد.

نشست مجازی (وبینار)اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته تربیت بدنی

نشست مجازی (وبینار)اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته تربیت بدنی روز دوشنبه نهم  اسفند ‌ماه 1400 از ساعت 14 الی 17 با حضور اعضای دبیرخانه راهبری رشته، مستقر در استان گلستان،  کارشناس تخصصی رشته در دفتر آموزش فنی و حرفه ای، عضو هیأت علمی کمیسیون تخصصی و کارشناس برنامه ریزی این دفتر و 40 نفر از هنرآموزان رشته مذکور برگزار شد.

برگزاری وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته مکانیک خودرو

وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته مکانیک خودرو روز دوشنبه 4 بهمن‌ماه 1400 از ساعت 14 الی 40 :16 با  حضور معاون صنعت، رئیس گروه مکانیک و کارشناس رشته مکانیک‌ خودرو دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، کارشناس مسئول رشته مکانیک خودرو دفتر آموزش متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، اعضای دبیرخانه راهبری کشوری رشته مکانیک خودرو و سرگروه های آموزشی استانی و منطقه‌ای رشته مکانیک خودرو برگزار شد.

برگزاری وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع فلزی

وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع فلزی روز دوشنبه یازدهم  بهمن‌ماه 1400 از ساعت15:30 الی 18  با همکاری دبیرخانه راهبری رشته صنایع فلزی، مستقر در استان قزوین، کارشناس برنامه ریزی رشته صنایع فلزی در وزارتخانه آموزش و پرورش، کارشناس رشته صنایع فلزی دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و با حضور حدود 50 نفر از هنرآموزان رشته ی صنایع فلزی برگزار گردید.

دوره مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع دستی – فرش

دوره مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع دستی – فرش روز دو شنبه 1400/11/4  با حضور معاون هنر، خدمات و کشاورزی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، رئیس گروه هنر این دفتر، اعضای دبیرخانه کشوری صنایع دستی، سرگروه ها و 37 نفر از هنرآموزان از 11 استان کشور ( اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و یزد) برگزار شد.

برگزاری دوره آموزش تخصصی برنامه درسی رشته طراحی و دوخت

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، با همکاری دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش، دبیرخانه کشوری طراحی و دوخت روز دوشنبه  مورخه 1400/10/27 از ساعت 13 الی 17/30 دوره آموزش  تخصصی برنامه درسی 1401-1400  برنامه درسی رشته طراحی و دوخت ( شاخه فنی و حرفه ای) را بصورت مجازی بر گزار کردند.

برگزاری جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته صنایع نساجی

جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته صنایع نساجی در تاریخ 1400/11/3 از ساعت:20 10 تا 13:20 با حضور سرگروه های آموزشی و هنرآموزان رشته صنایع نساجی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزش مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی خوشه شایستگی های غیرفنی

دوره آموزش مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی خوشه شایستگی های غیرفنی روز سه شنبه 1400/11/5 با تلاش دفتر تالیف کتاب های درسی فنی حرفه ای و کاردانش و همکاری دفتر آموزش متوسطه و دبیرخانه راهبری کشوری کارآفرینی با حضور سرگروه های آموزشی و هنرآموزان برگزار گردید.

برگزاری وبینار مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته الکترونیک

وبینار مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته الکترونیک روز سه شنبه 1400/10/28 از ساعت 10 الی 20 :12 با  حضورمعاون صنعت دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، رئیس گروه برق-رایانه دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، اعضای دبیرخانه کشوری رایانه، سرگروه های کشوری رشته، اعضای گروه های آموزشی رشته الکترونیک شهر تهران و جمعی از هنرآموزان رشته  برگزارگردید .

برگزاری وبینار رشته صنایع چوب ومبلمان

وبینار رشته صنایع چوب ومبلمان  روز یک شنبه 1400/11/03 از ساعت 15تا 18/30با همکاری دبیرخانه کشوری و با حضور 65 نفر ازسرگرو ه ها و نماینده گان استانها و هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

Pages

Subscribe to RSS - دوره های آموزشی 1400