دریافت فایل آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه آموزش و شبکه چهار سیما

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

دین و زندگی پایه 10 - درس 12 / 15 اردیبهشت

زبان انگلیسی پایه 10 - درس 4 / 15 اردیبهشت

ادبیات فارسی پایه 10 / 14 اردیبهشت

تفکر و سواد رسانه ای پایه 10 / 11 اردیبهشت

آمادگی دفاعی پایه ١٠ / 10 اردیبهشت

تفکر و سواد رسانه پایه 10 / 4 اردیبهشت

آمادگی دفاعی پایه ١٠ تمام رشته ها / 3 اردیبهشت

نگارش ١ پایه ١٠ تمام رشته ها : درس 8 / 2 اردیبهشت

جغرافیای ایران پایه 1٠ تمام رشته ها : ادامه درس 9 / 1 اردیبهشت

دین و زندگی ١ پایه 1٠ رشته های ریاضی و تجربی / 31 فروردین

زبان انگلیسی ١ پایه ١0 / 31 فروردین

فارسی ١ پایه 1٠ تمام رشته ها / 30 فروردین

تفکر و سواد رسانه ای پایه 10 تمام رشته ها / 28 فروردین

درس آمادگی دفاعی پایه 1٠ تمام رشته ها / 27 فروردین

نگارش 1 پایه ١0 تمامی رشته ها / 26 فروردین

جغرافیای ایران پایه ١٠ / 25 فروردین

دین و زندگی پایه 10 : درس 10 / 24 فروردین

انگلیسی پایه دهم / 24 فروردین

ادبیات فارسی پایه دهم : کارگاه متن پژوهی درس 13 / 23 فروردین

ادبیات فارسی پایه دهم : درس یازدهم / 20 فروردین

عربی زبان قرآن 1 پایه 10 : درس 7 / 17 فروردین

فارسی پایه 10 : درس سیزدهم / 13 فروردین

عربی، زبان قرآن پایه 10 : درس هفتم / 10 فروردین

انگلیسی پایه 10 : درس چهارم / 9 فروردین

ادبیات پایه 10 : درس سیزدهم / 6 فروردین

چهار شنبه 6 فروردین 1399 103

عربی پایه 10 / 3 فروردین

انگلیسی پایه دهم : درس پنجم / 2 فروردین

تفکر و سواد رسانه ای پایه : درس 21 / 29 اسفند

آمادگی دفاعی پایه10 تمام رشته ها / 28 اسفند

نگارش پایه 10 / 27 اسفند

جغرافیای ایران پایه 10 تمام رشته ها / 26 اسفند

فارسی 1 پایه 10 همه رشته ها / 24 اسفند

عربی پایه 10 : درس 6 / 23 اسفند

آمادگی دفاعی پایه10 تمام رشته ها / 21 اسفند

جغرافیای ایران / پایه دهم / پراکندگی جمعیت در ایران / 19 اسفند

دین و زندگی / درس 9 : دوستی با خدا / پایه 10 / 18 اسفند

انگلیسی پایه 10 متوسطه / درس 3 : بخش مهارت نوشتن/ 18 اسفند

زیست شناسی/ پودمان 4 فنی و حرفه ای / یاخته گیاهی و بافت های گیاهی / 14 اسفند

پودمان 4 / الکتروشیمی / فنی و حرفه ای / 14 اسفند

ریاضی 1 پایه 10 فنی و حرفه ای / 13 اسفند

فیزیک پایه 10 فنی و حرفه ای / حالت های ماده و فشار / 13 اسفند

الزامات محیط کار / پایه 10/پودمان چهار (قسمت اول) 11 اسفند

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

تاریخ معاصر پایه 11 / 20 اردیبهشت

ادبیات 2 پایه 11 - درس 16 / 18 اردیبهشت

زبان انگلیسی پایه 11 - مرور درس 3 / 18 اردیبهشت

فارسی ٢ پایه ١١ : درس 14 / 10 اردیبهشت

زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها / 10 اردیبهشت

انسان و محیط زیست پایه ١١ تمام رشته ها / 9 اردیبهشت

نگارش 2 پایه 11 / 4 اردیبهشت

زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها / 3 اردیبهشت

هویت اجتماعی پایه ١٢ تمام رشته ها / 1 اردیبهشت

زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها / 30 فروردین

نگارش ٢ پایه 11 تمام رشته ها / 28 فروردین

فارسی ٢ پایه 11 تمام رشته ها / 27 فروردین

زبان انگلیسی 2 پایه ١1 تمام رشته ها / 27 فروردین

عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ / 25 فروردین

عربی پایه 11 : حل تمرین درس 7 / 19 فروردین

زبان انگلیسی پایه یازدهم : درس سوم / 18 فروردین

فارسی 3 پایه 11 : درس چهاردهم - 14 فروردین

عربی پایه 11: درس هفتم / 12 فروردین

انگلیسی پایه 11 درس سه / 11 فروردین

ادبیات فارسی پایه 11 : فصل دوازدهم / 7 فروردین

عربی پایه 11 / 5 فروردین

زبان انگلیسی پایه 11 : گرامر / 4 فروردین

نگارش پایه 11 : درس پنجم / 29 اسفند

فارسی2 پایه یازدهم تمام رشته ها

زبان انگلیسی2 پایه 11 تمام رشته ها / 28 اسفند

انسان و محیط زیست پایه 11 : درس 6 تنوع زیستی / 27 اسفند

زبان خارجی 2 پایه 11همه رشته ها : مکالمه درس 3 / 21 اسفند

زبان خارجی 2 پایه 11 / 21 اسفند

دین و زندگی / پایه 12 / درس 10 / 20 اسفند

انسان و محیط زیست / پایه 11 / 20 اسفند

انگلیسی / پایه 11 / درس 3 / 17 اسفند

تاریخ / پایه 11 / درس 14 ( کودتای 28 مرداد) / 17 اسفند

زبان انگلیسی / پایه 11 / درس 3 / مکالمه / 15 اسفند

کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان 3 / طراحی کسب و کار

کاربرد فن آوری های نوین / پایه 11 فنی و حرفه ای / انرژی های تجدید پذیر/12 اسفند

زبان انگلیسی پایه 11 متوسطه 12 اسفند

مدیریت تولید / پایه 11 /پودمان چهار / 11 اسفند

کارگاه نوآوری و کار آفرینی / پایه 11 /پودمان 3/ 10 اسفند

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

فارسی 3 پایه 12 - درس 16 و 17 / 15 اردیبهشت

فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها / 7 اردیبهشت

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ١٢ / 3 اردیبهشت

زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ : درس 3 / 3 اردیبهشت

نگارش٣ پایه ١٢ : درس 6 / 31 فروردین

فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها / 30 فروردین

سلامت و بهداشت پایه دوازدهم : درس سیزدهم / 30 فروردین

انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها / 27 فروردین

عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢/ 25 فروردین

نگارش 3 پایه ١٢ تمامی رشته ها / 24 فروردین

فارسی3 پایه ١٢ : سی مرغ و سیمرغ / 24 فروردین

دین و زندگی پایه دوازدهم : ارزشیابی نهایی/ 19 فروردین

زبان انگلیسی پایه 12 / 16 فروردین

انگلیسی پایه دوازدهم : صفحه 80 / 14 فروردین

عربی زبان قرآن 3 پایه 12 : بررسی آزمون های نهایی / 14 فروردین

دین و زندگی پایه 12 : درس دهم / 12 فروردین

فارسی پایه 12 : درس سیزدهم/ 11 فروردین

عربی پایه 12 / 10 فروردین

انگلیسی پایه 12 : درس چهارم / 9 فروردین

عربی و زبان قرآن پایه 12 : حل تمرین / 7 فروردین

عربی پایه 12 / 3 فروردین

انگلیسی پایه 12 / 2 فروردین

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12: درس 14 / 27 اسفند

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 : فصل 6 / 25 اسفند

زبان انگلیسی پایه 12 / 24 اسفند

ریاضی فنی و حرفه ای / پودمان 4 / درک مفاهیم مشتق

ریاضی 3/ پایه 12 فنی و کاردانش / درک مفهوم مشتق/12 اسفند

اخلاق حرفه ای/ پایه 12 /پودمان 4 /قسمت اول/ 10 اسفند

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کارد

دانش فنی پایه، پایه 10 - فناوری های نوین / 18 ردیبهشت

طراحی عمومی پایه 10 - جنسیت سازی شیشه / 18 اردیبهشت

شهروند الکترونیک پایه 10 - ادامه فصل 5 و 6 / 17 اردیبهشت

ریاضی 1 پایه 10 - نسبت های مثلثاتی / 16 اردیبهشت

دانش فنی پایه، پایه 10 - تاریخ لباس/ 15 اردیبهشت

حسابداری صنعنی مقدماتی پایه 10 - فصل 9 و 10 / 14 اردیبهشت

مبلمان کودک و نوجوان پایه 10 / 14 اردیبهشت

ارتباط موثر پایه 10 - اصول و فنون مذاکره / 14 اردیبهشت

آشنایی با بناهای تاریخی پایه 10 - فصل آخر / 13 اردیبهشت

صنایع چوب پایه 10 - مبلمان اداری / 13 اردیبهشت

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 - ترسیم با رایانه / 13 اردیبهشت

طراحی گرافیک در رایانه پایه 10 - خودکار سازی عملیات / 13 اردیبهشت

دانش فنی پایه - پایه 10 / 12 اردیبهشت

ترسیم فنی پایه 10 - برش ساختمان / 12 اردیبهشت

عربی 1 پایه 10 - مرور درس 1 و2 / 11 اردیبهشت

نقشه کشی رایانه ای پایه 10 - ترسیم با رایانه / 11 اردیبهشت

مبانی هنرهای تجسمی پایه 10 : کنتراست رنگ

دانش فنی پایه، پایه 10 : فناوری های نوین / 10 اردیبهشت

آب گیاه خاک پایه 10 : برداشت و نگهداری گیاهان / 9 اردیبهشت

حسابداری خرید و فروش پایه 10 : تعدیلات کالاها

ارتباط موثر پایه 10 : زبان بدن / 8 اردیبهشت

حسابداری مقدماتی پایه 10 : بستن حساب های موقت و دائم / 7 اردیبهشت

ریاضی 1 پایه 10 : نسبت های مثلثاتی / 7 اردیبهشت

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 : ترسیم با رایانه / 6 اردیبهشت

طراحی و زبان بصری پایه 10 : مفهوم و کاربرد رنگ در هنر / 6 اردیبهشت

ارتباط موثر پایه 10 : مکاتبات اداری / 4 اردیبهشت

ریاضی 1 پایه 10 : نسبت های مثلثاتی / 4 اردیبهشت

فیزیک پایه 10 و 11 : دما و انبساط / 3 اردیبهشت

عربی 1 پایه 10 درس 3 و 4 / 3 اردیبهشت

ارتباط موثر پایه 10 : ارتباط کسب و کار / 2 اردیبهشت

آب خاک گیاه پایه 10 / کشت و نگهداری گیاهان / 2 اردیبهشت

طراحی و زبان بصری پایه 10 / 1 اردیبهشت

الزامات محیط کار پایه 10 : مهارت های کاریابی / 31 فرورودین

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 : ترسیم با رایانه / 31 فروردین

کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم : بازاریابی و فروش / 31 فروردین

الزامات محیط کار پایه 10 : مهارت های کاریابی / 31 فرورودین

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 : ترسیم با رایانه / 31 فروردین

کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم : بازاریابی و فروش / 31 فروردین

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 / 30 فروردین

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 30 فروردین

مبانی هنرهای تحسمی پایه 10 : کنتراست رنگ ها

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 29 فروردین

دانش فنی پایه -T پایه دهم : محاسبات فنی - رشته ماشین ابزار / 28 فروردین

نقشه کشی فنی یارانه ای پایه دهم / 28 فروردین

کنترل فرآیندهای شیمیایی پایه یازدهم - رشته صنایع شیمیایی / 28 فروردین

قالیبافی درجه دو پایه دهم : ملیله بافی قالی / 27 فروردین

دانش فنی پایه / پایه 10 (رشته رایانه) / 26 فروردین

حسابداری مقدماتی پایه 10 / 25 فروردین

دانش فنی پایه پایه دهم : محاسبات فنی (رشته ماشین ابزار) / 23 فروردین

نرم افزار اداری تکمیلی پایه دهم (رشته رایانه) / 20 فروردین

دین و زندگی 1 پایه دهم متوسطه : درس 14 / 20 فروردین

قالی بافی درجه 2 پایه دهم : چله کشی / 19 فروردین

ارتباط موثر پایه دهم / 19 فروردین

عربی 1 پایه دهم : ادامه مبحث معرب و مبنی / 18 فروردین

شبکه بندی پرسپکتیو یک نقطه ای پایه 10 (رشته گرافیک ) / 17 فروردین

آشنایی با بناهای تاریخی پایه 10 (رشته نقشه کشی معماری) / 17 فروردین

عربی 1 پایه 10 : درس 8/ 17 فروردین

دانش فنی ساختمان پایه 10 : محاسبه حجم و وزن / 16 فروردین

تاریخ هنر ایران پایه 10 (گرافیک و نقاشی)/ 15 فروردین

نقشه کشی فنی رایانه ای پایه 10 : ترسیم به رایانه / 14 فروردین

ارتباط موثر پایه 10 : گفتگوی اثربخش و سخنرانی / 14 فروردین

آب و خاک گیاه پایه 10 : درس آب و خواص آن / 13 فروردین

عربی یک پایه 10 : قواعد درس سه و چهار / 13 فروردین

استاندارد طراحی عمومی پایه 10/ 12 فروردین

الزامات محیط کار پایه 10 (رشته بهداشت و ایمنی محیط کار) /پودمان4 قسمت2/ ‌11 فروردین

قالی بافی درجه دو پایه 10 : چله کشی / 10 فروردین

ریاضی 1 پایه 10 :توان رسانی به توان عددهای گویا

رشته پوشاک و طراحی دوخت پایه دهم10 : استاندارد دوخت لباس زنانه / 6 فروردین

کاربر رایانه : آشنایی با مفاهیم شبکه های رایانه ای پایه 10 / 6 فروردین

آشنایی با بناهای تاریخی پایه 10 / 5 فروردین

نرم افزار اداری پایه 10 / 4 فروردین

شناخت مواد و مصالح پایه 10 / 4 فروردین

محاسبات فنی پایه 10 (رشته ماشین ابزار) : فصل 4 / 3 فروردین

شهروند الکترونیکی پایه 10 رشته نرم افزار : فصل پنجم / 2 فروردین

آشنایی با بناهای تاریخی پایه 10 فنی و کاردانش / 2 فروردین

حسابداری خریدوفروش پایه 10 : بخش هشت / 29 اسفند

آب خاک و گیاه : منابع و انتقال آب / 28 اسفند

حسابداری خرید و فروش : درس 2 / 28 اسفند

زبان انگلیسی 1 پایه 10 فنی و کاردانش : درس 2 / 28 اسفند

ریاضی 1 پایه 10 فنی و کاردانش / 27 اسفند

نقشه کشی رایانه ای پایه 10 / 27 اسفند

دانش فنی پایه 10 / تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی / 27 اسفند

عکاسی دیجیتال پایه 10 : مبحث محدوده دینامیکی / 24 اسفند

حسابداری مقدماتی پایه 10 : ادامه مبحث اصلاح حسابها / 24 اسفند (ادامه)

حسابداری مقدماتی پایه 10 : ادامه مبحث اصلاح حسابها / 24 اسفند

ادامه فیزیک / پایه 10 / مبحث دما و گرما

فیزیک پایه 10 / مبحث دما و گرما / 24 اسفند

حسابداری / دانش فنی پایه / پایه 10 / 22 اسفند

حسابداری دانش فنی پایه / محاسبه هزینه / 22 اسفند

حسابداری خرید و فروش / پایه 10 / تنظیم کارت حساب کالا / 21 اسفند

ادامه درس فتوشاپ / پایه 10 فنی و حرفه ای / 20 اسفند

گرافیک رایانه / پایه 10 / درس فتوشاپ/ 20 اسفند

شیمی پایه 10 و 11 / پودمان 4 / سلول های الکتروشیمایی/ 19 اسفند

فیزیک / پایه 10 و 11 / فشار و دما / 19 اسفند

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی / پایه 10 / حل مساله ساده / 18 اسفند

ریاضی 1 / پایه 10 / پودمان 4 / 18 اسفند

الزامات محیط کار / پایه 10 / پودمان 4 قسمت3 / 18 اسفند

پایه 10 / فصل 7 / اصلاح حساب ها / 17 اسفند

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

عربی 2 پایه 11 - اسم فاعل و مفعول / 22 اردیبهشت

جغرافیا 2 پایه 11 - دوره درس 10 / 17 اردیبهشت

ایجاد جلوه های ویژه تصاویر پایه 10 و 11 / 17 اردیبهشت

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه 11 / 17 اردیبهشت

نرم افزار فتوشاپ پایه 11 - کارگاه گرافیک رایانه ای / 16 اردیبهشت

93ریاضی و آمار 2 پایه 11 - حل مسائل نیم سال اول / 15 اردیبهشت5

عناصر و جزییات ساختمان پایه 11 - در و پنجره / 15 اردیبهشت

تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی پایه 11 - تجارت الکترونیک

کنترل فرآیند های شیمیایی پایه 11 / 14 اردیبهشت

عکاسی دیجیتال پایه 11 / 12 اردیبهشت

جلوه های ویژه تصویر پایه 10 و 11 / 12 اردیبهشت

فیزیک پایه 11 / 10 اردیبهشت

عربی 2 پایه 11 : حل تمرین درس 7 / 9 اردیبهشت

فیزیک پایه 11 : جریان و مدارد الکتیریکی / 8 اردیبهشت

حسابداری پایه 11 : بدیه ها و تعهدات / 7 اردیبهشت

ریاضی 2 پایه 11 : لگاریتم / 6 اردیبهشت

اخلاق حرفه ای پایه 12 / 6 اردیبهشت

کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه 11 : کسب و کار نوآورانه / 5 اردیبهشت

فناوری های نوین پایه 11 : از ایده تا محصول / 4 اردیبهشت

فیزیک پایه 10 و 11 : دما و انبساط / 3 اردیبهشت

فناوری های نوین پایه 11 : از ایده تا محصول / 2 اردیبهشت

کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه 11 : بازاریابی و فروش / 2 اردیبهشت

عربی 2 پایه 11 / 1 اردیبهشت

مدیریت تولید پایه 11 : کیفیت / 1 اردیبهشت

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 30 فروردین

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 29 فروردین

عربی 2 پایه 11 : جار و مجرور / 29 فروردین

ترسیم الگو و دوخت (رشته مدیریت خانواده) پایه 11 / 26 فروردین

مدیریت تولید پایه 11 : کیفیت / 26 فروردین

وب هاستینگ پایه یازدهم - رشته رایانه / 24 فروردین

طراحی کانتر پایه یازدهم - رشته صنایع چوب / 24 فروردین

کاربر تولید محتوا پایه دوازدهم - رشته رایانه / 24 فروردین

عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها پایه دوازدهم - رشته تربیت بدنی - / 24 فروردین

حسابداری پایه یازدهم : بدهی ها و تعهدات / 23 فروردین

کارگاه نوآوری و کارآفرینی /پودمان4 / 23 فروردین

عربی 2 پایه 11 : اعراب اسم / 16 فروردین

استاندارد نقاشی چهره پایه 11 : سایه روشن با مداد رنگی ( رشته چهره سازی) / 14 فروردین

آموزش یقه درابه پایه 11 (رشته خیاطی) / 13 فروردین

عربی 2 - پایه 11 : جار و مجرور / ‌11 فروردین

ریاضی 2 پایه 11 : لگاریتم و خواص آن / 10 فروردین

تعمیرات جعبه دنده ودیفرانسیل پایه 11 (تعمیرمجموعه گاردان) / 9 فروردین

متناسب سازی رنگ پایه 11 (رشته طراحی و دوخت لباس - بخش دو) / 7 فروردین

متناسب سازی رنگ پایه 11 (رشته طراحی و دوخت لباس) / 7 فروردین

طراحی 2 : طراحی از انسان (رشته گرافیک و نقاشی) / 7 فروردین

طراحی وب پایه 11 : دریم ویور / 3 فروردین

عناصر و جزییات ساختمان پایه 11 : فصل اندودکاری / 27 اسفند

مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی پایه 11 : آفات کشاورزی / 23 اسفند

حسابداری اموال و کالا / پایه 11 / خدمات پس از فروش / 21 اسفند

ریاضی 2 / پایه 11 فنی حرفه ای و کاردانش / 20 اسفند

توسعه و برنامه سازی / 19 اسفند / ادامه

توسعه و برنامه سازی / پایه 11 / رویداد های ماوس / 19 اسفند

توسعه و برنامه سازی / پایه 11 / رویدادهای ماوس / 19 اسفند / بخش اول برنامه

شیمی پایه 10 و 11 / پودمان 4 / سلول های الکتروشیمایی/ 19 اسفند

فیزیک / پایه 10 و 11 / فشار و دما / 19 اسفند

مبحث سرمایه گذاری / پایه 11 / فصل 7 / 17 اسفند

کاربرد فناوری های نوین / پودمان 4 قسمت دوم / 17 اسفند

مدیریت تولید / پودمان 3 / پایه 11 / توسعه محصول جدید

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

 دانش فنی تخصصی پایه 12 / 1 خرداد

شنل حجاب عروس پایه 12 / 1 خرداد

طراحی معماری پایه 12 - طراحی داخلی / 31 اردیبهشت

ریاضی 2 پایه 11 - آمار توصیفی/ 31 اردیبهشت

عکاسی دیجیتال پایه 12 - رتوش و ترمیم عکس / 22 اردیبهشت

عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها پایه 12 / 21 اردیبهشت

زبان انگلیسی تخصصی پایه 12 / 21 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 - زبان تخصصی رشته طراحی و دوخت / 21 اردیبهشت

حسابداری صنعتی پایه 12 - سیستم هزینه یابی مرحله ای / 21 اردیبهشت

نقشه کشی معماری پایه 12 - درس آخر / 19 اردیبهشت

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه 12 / 19 اردبهشت

عملیات اصلاحی ورزش ها پایه 12 / 18 اردیبهشت

ریاضی 3 پایه 12 - حل مسائل پایانی / 18 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 - کسب اطلاعات فنی / 18 اردیبهشت

ایلاستریتور پایه 12 - کار با سمبل ها / 18 اردیبهشت

مبانی طراحی معماری پایه 12 - فصل 6 / 17 اردیبهشت

ریاضی 3 پایه 12 - حل مسائل پودمان 5 / 17 اردیبهشت

حسابداری صنعتی پایه 12 - سیستم هزینه یابی / 16 اردیبهشت

جغرافیا پایه 12 - مرور درس 1 و 2 / 15 اردیبهشت

ریاضی 3 پایه 12 - حل مسائل پودمان 5 / 15 اردیبهشت

کارگاه رله های قابل برنامه ریزی پایه 12 / 15 اردیبهشت

نرم افزار افتر افکت پایه 12 / 15 اردیبهشت

متره و برآورد پایه 12 - فصل 2 / 14 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 - پدیده احتراق و سوخت های جایگزین / 13 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 - تحلیل و کاربست شبکه های مجازی / 12 اردیبهشت

مبانی تصویر سازی پایه 12 / 12 اردیبهشت

حسابداری مالی پایه 12 - بستن حساب ها / 11 اردیبهشت

عربی 2 پایه 12 - قواعد درس 3 / 11 اردیبهشت

دانش فنی و تخصصی پایه 12 - زبان تخصصی - رشته طراحی و دوخت / 11 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 - خواص هندسی سطوح / 11 اردیبهشت

نقشه برداری پایه 12 : پیاده سازی و کنترل طرح / 10 اردیبهشت

ریاضی3 پایه 12 : تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع / 10 اردیبهشت

پرورش و تولید گیاهان صنعتی پایه 12 / 9 اردیبهشت

تاریخ هنر جهان پایه 12 : باروک / 9 اردیبهشت

دانش فنی تخصصی پایه 12 : کسب اطلاعات فنی / 8 اردیبهشت

ریاضی 2 پایه 12 : محاسبات مشتق / 8 اردیبهشت

عربی 3 پایه 12 : معرفه و نکره / 5 اردیبهشت

اخلاق حرفه ای پایه 12 / 5 اردیبهشت

پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی پایه 12 / 4 اردیبهشت

کارگاه رله های قابل برنامه ریزی - رشته الکترونیک / 3 اردیبهشت

عربی 2 پایه 12 : تمرین های جمله شرطی/ 31 فروردین

تاریخ هنر جهان پایه 12 : رنسانس / 30 فروردین

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 30 فروردین

دانش فنی تخصصی پایه 12 : خواص هندسی سطوح / 30 فروردین

رنگ کاری چوب پایه های 10، 11، 12 / 29 فروردین

تاریخ و هنر جهان پایه دوازدهم : رنسانس / 28 فروردین

کارگاه رله های قابل برنامه ریزی پایه دوازدهم - رشته الکترونیک - / 27 فروردین

پایه دوازدهم - حسابداری صنعتی - هزینه یابی سفارشات / 27 فروردین

حسابداری صنعتی پایه دوازدهم : سیستم هزینه یابی مرحله ای / 27 فروردین

پایه فنی تخصصی پایه 12 :خواص هندسی سطوح / 25 فروردین

کارگاه رله های قابل برنامه ریزی پایه 12 (رشته الکترونیک) / 25 فروردین

عربی 3 پایه دوازدهم : درس دو / 23 فروردین

دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم : خواص هندسی سطوح (رشته ساختمان) / 22 فروردین 1399

دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم : سایز بندی و فن آوری مواد / 22 فروردین

طراحی و دوخت لباس پایه دوازدهم : نوار اریب بی پایان / 21 فروردین

مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم : عناصر تشکیل دهنده فضا / 21 فروردین

مکانیک خودرو پایه دوازدهم : تعمیرات سیستم سوخت رسانی / 20 فروردین

استاندارد نقاشی با آب رنگ پایه دوازدهم (رشته چهره سازی) / 18 فروردین

ریاضی سه پایه دوازدهم : درک مفهوم مشتق / 18 فروردین

اخلاق حرفه ای پایه 12/ 16 فروردین

ریاضی 3 پایه 12 / 12 فروردین

حسابداری صنعتی پایه 12 : فصل 5 / 12 فروردین

گرافیک و نشر مطبوعات پایه 12 : طراحی جلد کتاب / ‌11 فروردین

افترافکت (رشته جلوه های ویژه و تصویر سازی) پایه 12 / 10 فروردین

دانش فنی و تخصصی پایه 12 : رشته ماشین ابزار / 9 فروردین

پروژه ساخت پایه 12 (رشته ماشین ابزار) / 8 فروردین

دانش فنی تخصصی پایه / پایه 12 / 5 فروردین

تولید قطعات با تراش سی ان سی پایه 12 ( رشته ماشین ابزار) / 5 فروردین

متره و برآورد پایه 12 رشته معماری / 2 فروردین

متره و برآورد پایه 12:آجرکاری و سقف سبک بتنی / 29 اسفند

پرورش و تولید غلات پایه :12 : آبیاری قطره ای نوار تیپ / 29 اسفند

پرورش و رهاسازی دشمنان طبیعی / 29 اسفند

تجاریت الکترونیک پایه 12 : تنظیمات امنیت شبکه/ 26 اسفند

شبکه . نرم افزار : توسعه واسط گرافیک پایه 12 / 26 اسفند

شبکه و نرم افزار پایه 12 : تولید محتوا و برنامه سازی / 26 اسفند

حسابداری صنعتی پایه 12 : ادامه مبحث تسهیم اولیه / 25 اسفند

حسابداری تکمیلی پایه 12 : ادامه فصل 7 سرمایه گذاری / 25 اسفند

دانش فنی تخصصی پایه 12 : تحلیل کاربست شبکه های مجازی / 25 اسفند

دانش فنی تخصصی پایه 12 : صورت های مالی / 24 اسفند / ادامه

دانش فنی تخصصی پایه 12 : صورت های مالی / 24 اسفند

افتر افکت پایه 12 : بازتاب نور و متن سه بعدی / 23 اسفند

تولید و پرورش غلات و گیاهان صنعتی / 23 اسفند / بخش دوم برنامه

تولید و پرورش غلات و گیاهان صتعتی / 23 اسفند / بخش اول برنامه

ادامه درس ریاضی 3 پایه 12 فنی و کاردانش / 21 اسفند

ریاضی 3 پایه 12 فنی و کاردانش / 21 اسفند

اخلاق حرفه ای پایه 12 / انصاف و حقوق دیگران/پودمان4 /قسمت دوم / 20 اسفند

تجارت الکترونیک / پایه 12 / تنظیمات امنیت شبکه / 19 اسفند / بخش دو

تجارت الکترونیک / پایه 12 / تنظیمات امنیت شبکه / 19 اسفند / بخش اول

کلیدواژه: 

نظرات

بسیار عالی می باشد هم به عنوان الگو برای ساختن فایل های درسی لازم برای دروس دیگر و هم استفاده از خود همین مطالب برای همکاران در فضای مجازی

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.