الکترونیک

دهم

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی والکترونیکی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموزعرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجو-رشته الکترونیک
همراه هنرجو
دهم
طراحی و ساخت مدار چاپی
کتاب درسی
دهم

یازدهم

همراه هنرجوالکترونیک-11
همراه هنرجو
یازدهم
ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)
کتاب درسی
یازدهم
مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی
کتاب درسی
یازدهم
راهنمای هنرآموز مونتاژ و دمونتاژ اس-ام - دی و مستندسازی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی
کتاب درسی
دوازدهم
نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو الکترونیک12
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی الکترونیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
راهنمای هنرآموز- طراحی و ساخت مدار چاپی
راهنمای هنرآموز
دوازدهم
Subscribe to RSS - الکترونیک