مقالات

آموزش مجازی، آموزشی توام با سهم اندک از پرورش

مقاله ای با عنوان «آموزش مجازی، آموزشی توام با سهم اندک از پرورش» توسط رئیس گروه برق و رایانه دفتر تألیف کتاب‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شد.

چرا پرداختن به آموزش فنی و حرفه ای ضرورت دارد؟ محبوبه محمد علی

آموزش فنی وحرفه‌ای در ایران سابقه طولانی مدت دارد. نقش دولت در حکمرانی در این حوزه صد درصدی بوده و بخش های خصوصی در آن نقش اندکی دارند. این موضوع باعث می شود دولت بودجه کافی برای ایجاد آموزش با کیفیت نداشته باشد. در حالی که این شرکت ها از نیروهای کار و کارآموزهای آموزش دیده توسط آموزش فنی وحرفه‌ای بهره مند بوده‌اند. همچنین عدم ترسیم نیازهای بازار توسط این بخش ها منجر به عدم توازن در عرضه نیروی کار و تقاضا می شود. به همین علت با ترسیم حمکرانی مطلوب و تعیین نقش بخش های خصوصی و دولتی در آن و اجرای آن می توان ضعف های موجود را از بین برد.

QR

Pages