فتوگرافیک

دهم

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو فتوگرافیک
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر فتوگرافیک
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه فتوگرافیک
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری فتوگرافیک
درس مشترک گروه
دهم
تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز تصویر سازی و تایپوگرافی فتوگرافیک
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ
کتاب درسی
یازدهم
عکاسی آتلیه و مراسم
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو فتو گرافیک11
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو- فتو گرافیک
همراه هنرجو
دوازدهم
گرافیک نشر و مطبوعات
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی فتو-گرافیک
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
Subscribe to RSS - فتوگرافیک