فرایندها

فرایند برنامه ریزی درسی در دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

فرایند تالیف کتابهای درسی در دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

فرایند انتخاب مولف در دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

 فرایند بررسی مقالات ویژه نامه رشد فنی و حرفه ای و کاردانش