معماری داخلی

دهم

تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو معماری داخلی10
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه معماری داخلی
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری معماری داخلی
درس مشترک گروه
دهم
تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی
کتاب درسی
دهم

یازدهم

تزیینات چوبی و پارچه ای
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو معماری داخلی11
همراه هنرجو
یازدهم
معماری داخلی فضاهای مسکونی
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

معماری داخلی فضاهای تجاری
کتاب درسی
دوازدهم
تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی معماری داخلی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو معماری داخلی12
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - معماری داخلی