ماشین های کشاورزی

دهم

نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشین های کشاورزی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه ماشین های کشاورزی
دانش فنی پایه
دهم
آب و خاک و گیاه ماشین های کشاورزی
درس مشترک گروه
دهم
کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت ماشین های کشاورزی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز- کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور
کتاب درسی
یازدهم
کاربرد و سرویس ماشینهای برداشت و پس از برداشت
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو ماشین کشاورزی11
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

تعمیر و تنظیم ماشینهای زراعی و باغی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ماشین های کشاورزی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو ماشین کشاورزی12
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - ماشین های کشاورزی