الکترونیک ومخابرات دریایی

 

 

  راهنمای برنامه درسی مخابرات دریایی

   استاندارد تجهیزات مخابرات دریایی

  جدول دروس مخابرات دریایی   

جداول استاندارد ارزشیابی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

 

عناوین پودمان های پایه11   

  عناوین پودمان های پایه 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهم

همراه هنرجو الکترونیک و مخابرات دریایی
همراه هنرجو
دوازدهم
ناوبری الکترونیکی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی الکترونیک و مخابرات دریایی
دوازدهم
نگهداری و تعمیر وسایل و دستگاه های کمک ناوبری
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

طراحی سیم کشی و ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
ملوانی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای الکترونیک ومخابرات دریایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک ومخابرات دریایی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا الکترونیک ومخابرات دریایی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکترونیک ومخابرات دریایی