الکترونیک ومخابرات دریایی

 

 

  راهنمای برنامه درسی مخابرات دریایی

   استاندارد تجهیزات مخابرات دریایی

  جدول دروس مخابرات دریایی   

جداول استاندارد ارزشیابی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

 

عناوین پودمان های پایه11   

  عناوین پودمان های پایه 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

دهم

ایمنی در دریا
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک ومخابرات دریایی
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای
درس مشترک گروه
دهم
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی والکترونیکی
کتاب درسی
دهم

یازدهم

ملوانی
کتاب درسی
یازدهم
طراحی سیم کشی و ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

نگهداری و تعمیر وسایل و دستگاه های کمک ناوبری
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
ناوبری الکترونیکی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - الکترونیک ومخابرات دریایی