الکترونیک ومخابرات دریایی

 

 

 

راهنمای برنامه درسی مخابرات دریایی

    استاندارد تجهیزات مخابرات دریایی

   جدول دروس مخابرات دریایی   

شایستگی های فنی پایه دهم 

دانش فنی

ایمنی در دریا

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی والکترونیکی

 

شایستگی های فنی پایه یازدهم

                 

ملوانی 

طراحی سیم کشی وماشین های الکتریکی

                          

                                                 

پایه دوازدهم

                                                      

 

 

یازدهم

طراحی سیم کشی و ماشین های الکتریکی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
طراحی سیم کشی و ماشینهای الکتریکی
کتاب درسی
یازدهم
ملوانی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای الکترونیک ومخابرات دریایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک ومخابرات دریایی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا الکترونیک ومخابرات دریایی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکترونیک ومخابرات دریایی