الکترونیک ومخابرات دریایی

پایه دهم

   راهنمای برنامه درسی مخابرات دریایی

    استاندارد تجهیزات مخابرات دریایی

   جدول دروس مخابرات دریایی             

پایه یازدهم

                                            

                                                 

پایه دوازدهم

                                                      

 

 

دهم

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای الکترونیک ومخابرات دریایی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه الکترونیک ومخابرات دریایی
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو الکترونیک ومخابرات دریایی
همراه هنرجو
دهم
ایمنی در دریا الکترونیک ومخابرات دریایی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - الکترونیک ومخابرات دریایی