ماشین ابزار

دهم

تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشین ابزار
همراه هنرجو
دهم
دانش فنی پایه ماشین ابزار
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای ماشین ابزار
درس مشترک گروه
دهم
تولید به روش مونتاژکاری
کتاب درسی
دهم

یازدهم

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی
کتاب درسی
یازدهم
تولید قطعات به روش تراشکاری
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو ماشین ابزاریازدهم
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی ماشین ابزار
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC
کتاب درسی
دوازدهم
پروژه ساخت
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو ماشین ابزار دوازدهم
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - ماشین ابزار