ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در نظام جدید فنی وحرفه ای

شیوه نامه ارزشیابی شایستگی های فنی وغیر فنی

 جداول استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته ها

 جداول استاندارد ارزشیابی شایستگی حرفه (پاییز 1394) (صنعت 1 2 - 3 - 4 ) خدمات -کشاورزیهنر

 مقاله ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مجله رشد (تابستان1395)

فایل خام اکسل -ابزار معلم(تابستان و زمستان1395)       فایل اکسل (نمونه دیگر)- ابزار کمک هنرآموز جهت نمره دهی بر اساس شایستگی(رمز وارد کردن نمره عدد 1 است )

 فایل ارائه ارزشیابی -دوره های ضمن خدمت هنرآموزان ( زمستان 1395)

 بخشنامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی دروس فنی وغیر فنی( زمستان1395)

 فیلم ارزشیابی مبتنی بر شایستگی -شبکه آموزش -برنامه فرصت برابر-1

فیلم ارزشیابی مبتنی بر شایستگی -شبکه آموزش -برنامه فرصت برابر-2

 نمونه آزمون ارزشیابی مبتنی بر شایستگی دروس فنی و حرفه ای 

 

 ویژه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی(پاییز 1396)