معدن

دهم

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو معدن
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز ایمنی، راه سازی و خدمات
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه معدن
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای معدن
درس مشترک گروه
دهم
حفاری و نمونه برداری اکتشافی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز حفاری و نمونه برداری اکتشافی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن
کتاب درسی
یازدهم
خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو- معدن
همراه هنرجو
یازدهم
راهنمای هنرآموز- خرد کردن، تفکیک وآماده سازی مواد معدنی
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

عملیات استخراج، کنترل محیط و ماشین آلات معدنی
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی معدن
دوازدهم
همراه هنرجو- معدن
همراه هنرجو
دوازدهم
عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - معدن