دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس جدید در مدارس