ارزشیابی

سفارش ارزشیابی از برنامه های درسی و بسته های یادگیری به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ارزشیابی از برنامه های درسی و بسته های یادگیری تعدادی از رشته های فنی و حرفه ای، خوشه شایستگی های غیر فنی و شایستگی های فنی پایه

ویژگی ها و الزامات آئین نامه جدید ارزشیابی دوره دوم متوسطه از دیدگاه آموزش مبتنی بر شایستگی- مهندس زرافشان- تنظیم ساینا جعفریان نمین

بارگذاری جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های فنی وحرفه ای پایه دهم ویازدهم

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های فنی وحرفه ای پایه دهم و یازدهم  روی سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه ای وکاردانش بارگذاری گردید.

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش و نقشه کشی معماری

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش ونقشه کشی معماری

Subscribe to RSS - ارزشیابی