ضمن خدمت، مدیریت تولید،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،کاربرد فناوری های نوین

برگزاری دوره های ضمن خدمت دروس خوشه شایستگی های غیرفنی پایه یازدهم مشترک رشته های فنی و حرفه ای

ثبت نام دوره های ضمن خدمت کشوری دروس خوشه شایستگی های غیرفنی پایه یازدهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش  شامل دروس کارگاه نوآوری و کارآفرینی با کد  99505964، کاربرد فناوری های نوین با کد 99505965 و مدیریت تولید با کد 99505966 که به صورت الکترونیکی برگزار می گردد، از دوم دی ماه آغاز شده است.

Subscribe to RSS - ضمن خدمت، مدیریت تولید،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،کاربرد فناوری های نوین