نمایش

بازآرایی رشته های زمینه تحصیلی _ حرفه ای هنر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

آن دسته از آموزش‌های رسمی حرفه ای و مهارتی که هنرجویان را پس از گذراندن دوره تحصیلی برای ورود به بازار کار و اشتغال آماده می سازد در آموزش و پرورش و در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش برنامه ریزی و اجرا می شود. تنوع رشته ها در این دو شاخه بسیاراست، برهمین اساس بر آن شدیم تا در این مصاحبه با رئیس گروه زمینه تحصیلی_ حرفه ای هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف فنی و حرفه ای و کاردانش پیرامون رشته های این زمینه در هنرستان ها گفتگویی ترتیب دهیم.

Subscribe to RSS - نمایش