صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ صنایع نساجی - محمد جواد نعمتی شمس آباد