دانشکده شهید شمسی پور

مصاحبه مهندس صموتی با نشریه ایران آلارم در فرایند اجرای دوره نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی دروس پایه دوازدهم

در این گزارش با مسئولین مربوطه جناب آقای دکتر ملک محمد ریاست دانشکده شهید شمسی پور ،مهندس سید محمود صموتی عضو هیئت علمی شورای برنامه ریزی درسی و مهندس سید علی صموتی مدیر مرکز تحقیقات امنیت دانشکده شهید شمسی پور و مولف کتب درسی مصاحبه صورت پذیرفته است.

Subscribe to RSS - دانشکده شهید شمسی پور