بازید مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش از درس کار و فناوری (کرمان و جیرفت)